Sochi Poker Festival - Spring Edition

Sochi Poker Festival - Spring Edition

19th - 28th Apr 2019 ₽16,900,000 GTD ($268,145 GTD)

Satellites

PP LIVE Dollar Feeder: $109 > $1,000 Satellite

Daily

Buy In: $11

PP LIVE $220 Satellite

Daily

Buy In: $22

Daily $22 Ticket Satellites available

PP LIVE $1,000 Satellite

Daily

Buy In: $109

Daily $109 Ticket Satellites available

PP LIVE Dollar Phase 1: $10,000 GTD

Daily

Buy In: $109

Daily $109 Ticket Satellites available

PP LIVE $5,000 Satellite

Tuesdays, Thursdays and Sundays

Buy In: $530

Daily $530 Ticket Satellites available

PP LIVE Dollar Final Phase: $10,000 GTD

Sundays

Buy In: $1,050

Daily $1,050 Ticket Satellites available